www.przedsiebiorstwo.zarz.agh.edu.pludanych wakacji!!!

Zarządzanie przedsiębiorstwem

studia II stopnia na kierunku Zarządzanie

AGH
Wydział Zarządzania

Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieKONTAKT


poczta WZ AGH

OPIS
SPECJALNOŚCI

Zarządzanie przedsiębiorstwem
specjalność na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie


WARUNKI WYBORU SPECJALNOŚCI
- WYMAGANIA WSTĘPNE

Osoba starająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie musi posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach dotyczących procesu rekrutacji. Zestaw egzaminacyjny obejmuje kilkadziesiąt pytań, z przedmiotów objętych programem studiów I stopnia danego kierunku.

W przypadku absolwentów
studiów I stopnia Wydziału Zarządzania AGH istnieje możliwość polączenia  egzaminu wstępnego z egzaminem na poziomie  licencjackim. Aby skorzystać z tej możliwości kandydat musi zawrzeć odpowiedni wniosek w dokumentach przedkładanych Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Wybór specjalnosci nastepuje po I semestrze studiów.
Ostateczną decyzję o przydziale na konkretną specjalność podejmuje właściwy Prodziekan.

SYLWETKA    ABSOLWENTAWARUNKI WYBORU SPECJALNOŚCI
PROCEDURA   REKRUTACJI
PROGRAM
STUDIÓW
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCHSYLLABUSY

KONTAKTRK2013