www.przedsiebiorstwo.zarz.agh.edu.pludanych wakacji!!!

Zarządzanie przedsiębiorstwem

studia II stopnia na kierunku Zarządzanie

AGH
Wydział Zarządzania

Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieKONTAKT


poczta WZ AGH

OPIS
SPECJALNOŚCI

Zarządzanie przedsiębiorstwem
specjalność na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie


OPIS SYLWETKI ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie na II stopniu studiów jest:

     przekazanie zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowanie krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności i skuteczności.

•   przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli samodzielnych przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów i konsultantów poprzez kształtowanie zaawansowanych umiejętności identyfikowania, formułowania i rozwiązywania problemów w warunkach złożoności i niepewności środowiska (połączonych z umiejętnością doboru metod i narzędzi analitycznych).

     kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.

     przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia.
SYLWETKA    ABSOLWENTAWARUNKI WYBORU SPECJALNOŚCI
PROCEDURA   REKRUTACJI
PROGRAM
STUDIÓW
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCHSYLLABUSY

KONTAKTPonieważ absolwent charakteryzuje się kreatywnością i elastycznością, to zdobytą wiedzę potrafi zaadaptować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Jest proaktywny i wykazuje postawę innowacyjną, otwartą na nowe rozwiązania. W toku studiów nabywa umiejętności interpersonalnych, a także związanych z autoprezentacją i pracą w grupie, które są niezbędne na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli. Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest pozostawienie studentowi dużej samodzielności, co ma wpływ na kształtowanie społecznej dojrzałości absolwenta i jego wewnętrznej motywacji do osiągania wytyczonych celów. Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.Jest przygotowany również do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki umiejętnościom pracy zespołowej, budowania zespołów projektowych, analizy ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa i innowacjami, analizowania rynku oraz budowania strategii działalności przedsiębiorstwa absolwent specjalności posiada większe szanse na dopasowanie się do potrzeb rynku pracy. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent studiów zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zarządzaniu.
RK2013