www.przedsiebiorstwo.zarz.agh.edu.pludanych wakacji!!!

Zarządzanie przedsiębiorstwem

studia II stopnia na kierunku Zarządzanie

AGH
Wydział Zarządzania

Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieKONTAKT


poczta WZ AGH

OPIS
SPECJALNOŚCI

Zarządzanie przedsiębiorstwem
specjalność na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie


Przebieg rekrutacji w AGH

Rekrutacja na Wydział Zarządzania prowadzona jest w oparciu o zasady rekrutacji obowiązujące na AGH. Zasady te regulują zarówno obowiązki kandydata, jak i wydziałowych komisji rekrutacyjnych (WKRów).

W procesie rekrutacji wyróżnić można cztery główne etapy:

1.     Rejestrację w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji AGH

2.     Dokonanie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z danymi (tytuł, nr rachunku) wygenerowanymi przez internetowy system rekrutacyjny.

3.     Obliczenie wskaźnika rekrutacji przez internetowy system obsługi rekrutacji na podstawie:

a.     świadectwa maturalnego (studia I stopnia)

b.     średniej ocen z ukończonych studiów I stopnia oraz wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej (studia II stopnia)
SYLWETKA    ABSOLWENTAWARUNKI WYBORU SPECJALNOŚCI
PROCEDURA   REKRUTACJI
PROGRAM
STUDIÓW
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCHSYLLABUSY

KONTAKT4.     Po ogłoszeniu wyników - dokonanie wpisu na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na  studia na Wydziale Zarządzania znajdują sie na stronie  Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sekcji    'Przebieg rekrutacji'.

RK2013